נכסים מועדפים

רשימת ההשקעות שלך

אפשר להשוות השקעות נדל"ן בקלות!
באמצעות לחיצה על האייקון הוסף להשוואה + המופיע לצד כל השקעה באתר, תוכל להשוות עד ארבעה השקעות בכל פעם.

פרסם בחינם
Remove

השווה השקעות השווה השקעות Remove

רשימת ההשקעות שלך

בזמן שאתה מחפש באתר את ההשקעה הבא שלך, הוסף את ההשקעות המעניינות ביותר לרשימה באמצעות לחיצה על הוסף להשוואה +

לחץ על השווה ותצור לך בכל פעם השוואה חדשה בין ארבעה השקעות.

תנאי שימוש באתר האינטרנט

השימוש באתר האינטרנט, במידע ובשירותים המסופקים באמצעותו הינו בהתאם ובכפוף לתנאים שלהלן.עצם השימוש באתר מאשר בזאת שקראת והנך מסכים לתנאים אלו:

אם אינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים בתקנון זה, עליך להפסיק את השימוש באתר לאלתר.

כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 • הגדרות
  1. “האתר” ו/או “אתר האינטרנט”: אתר אינטרנט זה, בכתובת www.scalla.co.il
  2. “החברה”: “טראסט בי אינווסטור בע”מ”.
  3. “שירות”: שירות המסופק על ידי החברה ללקוח, לרבות באמצעות האתר, בהתאם ובכפוף להסכם.
  4. “ההסכם”: מסמך החברה, אשר קובע את התנאים המסחריים והמשפטיים של השירות, אשר נחתם על ידי החברה והלקוח.
  5. “סקירה” ו/או “המודעה”: דפי הנכסים אשר מועלים לאתר וכוללים בהם את פרטי הנכס וההשקעה או מדריכים ו/או חוות דעת וכתבי דעה אשר מציגים נושאים שונים ברחבי האתר.
  6. “הלוח”: מונח המתייחס לכלל המודעות / סקירות / נכסים /השקעות אשר מועלות לאתר.   
  7. “משתמש”: מי אשר עשה שימוש, מכל מין וסוג, באתר האינטרנט.
  8. “הלקוח”: משתמש או אחר, אשר התקשר עם החברה בהסכם לקבלת שירותים.
  9. “חתימה”: לרבות בדרך של מתן אישור דיגיטלי – כפי שייקבע על ידי החברה.
 • כללי
  1. החברה עוסקת באספקת שירותי פרסום עבור משווקים בתחום הנדל”ן.
  2. האתר נועד, בין היתר, לשמש כפורטל בנושאים שונים בתחום הנדל”ן לרבות: 

לוח פרסום לבעלי נכסים, הצגת סקירות ודעות בתחום הנדל”ן, שיתוף מידע בין משתמשי האתר וחיבור בין צרכנים לאנשי מקצוע שונים בתחום הנדל”ן.

 • השימוש באתר והגבלת אחריות:
   1. האתר, וכל אשר כתוב בו, אינם מהווים התחייבות, מצג או הצעה כמשמעותה בחוק החוזים (חלק כללי), תשל”ג – 1973 ובכלל, זולת אם ובמקום בו נאמר באתר אחרת במפורש.
   2. המידע שבאתר זה אינו מהווה ייעוץ בכל דבר ועניין ולבטח אינו בא במקום ייעוץ מקצועי. כל הבוחר לעשות שימוש במידע שבאתר ו/או להסתמך עליו, בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו הבלעדית והוא מוותר מראש, בעשייתו כן, על כל טענה, תלונה או תביעה כלפי החברה ומי מטעמה בקשר לכך.
   3. למען הסר ספק מובהר בזאת, ועל אף האמור בכל מקום בתקנון זה ובאתר, כי החברה ומי מטעמה לא יהיו אחראים בכל דבר ועניין כלפי המשתמשים, הלקוחות וצדדים שלישיים לנזקים ישירים, עקיפים ותוצאתיים עקב השימוש באתר האינטרנט, תכניו, ושירותי החברה. בכלל זאת, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לא יהיו אחראיים לאבדן, הפסד, טעות ו/או נזקי הסתמכות מכל מין וסוג ועוד.  
   4. האתר, כל המידע,התכנים והשירותים המוצגים בו מוצעים לציבור כמות שהוא, “as-is”.החברה לא תישא באחריות להתאמת התוכן לצרכים ולמטרות האישיות של המשתמשים באתר.
   5. מובהר בזאת שהמידע המובא באתר מגיע בתצורות שונות לרבות: מאמרי דעה וסקירות מקצועיות, שאלות ותשובות, מאמרי הכוונה, מידע גאוגרפי על גבי מפות, חדשות וקישורים ,מדדים , מדריכים , מילון מושגים , פרטים על אזור ההשקעה או פרטי הנכס , סקירות , מסמכים נלווים ,מחשבונים ועוד ,אשר מועלים לאתר ע”י מפעלי האתר ו/או ע”י צדדים שלישיים . 
   6. החברה לא תהיה אחראית לאמיתות ודיוקם של התכנים אשר מוצגים באתר, בין בתכנים אשר שייכים למפעילת האתר ו/או תכנים אשר שייכים לצד ג’ ואשר הועלו על ידה, המידע המופיע באתר הינו בבחינת המלצה בלבד, ואין בו כדי לחייב את החברה ו/או להטיל עליה אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס לפעולות המשתמשים בהסתמך על אותה המלצה ועל בסיסה. חזרה לפונים לשירות הכוונה, תעשה לפי שיקולה הבלעדי של החברה, ואין החברה מתחייבת לתת הכוונה לכל הפונים לקבלת השירות.
   7. חלק מן התכנים המוצגים באתר שייכים לצד שלישי והחברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי הצד השלישי, לאמיתות המידע ודיוק המידע שסופק על ידו וכן לשימוש ו/או שירות הנרכש ממנו ו/או לתוכן המפורסם באתרים אליהם מפנה האתר ו/או פרסומות באתר. 
   8. החברה ומי מטעמה לא יהיו אחראים בכל דבר ועניין כלפי המשתמשים, הלקוחות וצדדים שלישיים לנזקים ישירים, עקיפים ותוצאתיים עקב השימוש באתר האינטרנט, תכניו,  בכלל זאת, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לא יהיו אחראיים לאבדן, הפסד, טעות ו/או נזקי הסתמכות מכל מין וסוג ועוד.  
   9. החברה לא תהא אחראית, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה, כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבך ו/או למידע המאוחסן במחשבך ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והנך מצהיר בזאת, כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי. 
   10. האתר וכל המידע בו אינו מהווים ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות ו/או הצעה להשקעה ו/או הצעה לציבור לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ”ה-1995, ולפי חוק ניירות ערך, תשכ”ח-1968.
   11. האתר מאפשר למשתמשים לפרסם בלוח פרויקטים ונכסים שונים ולכן על המשקיע להיות מודע שאין החברה אחראית על מידע זה ואין להסתמך על המידע בקבלת החלטת השקעה, על המשתמשים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לפנות לקבלת ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, כספיות, ענייני מיסוי וכן כל סוגיה אחרת הקשורה לביצוע ההשקעה.
   12. מבלי לפגוע בכלליות הנ”ל מפרסם או משתמש אשר הפרו תנאים אלו מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק, הפסד, חבות, הוצאות והפסד הכנסה שייגרמו לה עקב תביעה ו/או דרישה שתופנה אליה מצדו של צד שלישי כלשהו, ושעילתה קשורה במישרין או בעקיפין בפרסום תוכן הפרסומים שפורסמו ע”י המפרסם, לרבות בגין פגיעה בזכות קניינית, שמו הטוב, פרטיותו של כל צד ג’ ו/או הפרת כל דין.
 • שימוש באתר,פרסום סקירות ומדיניות ניהול כללית:
  1. באתר ישנם סקירות אשר מופיעות הן בלוח והן בדפים השונים באתר, סקירות אלו מועלות ע”י משתמשים או/ו ע”י מפעילי האתר.
  2. יובהר כי משתמש אשר מעלה סקירה לאתר ו/או אישר והעביר מידע למפעילי האתר (“לחברה”) בין אם באמצעות הוספת השקעה באתר ו/או  דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או בחומר מודפס ו/או בעל פה מוותר על כל טענה ביחס לעיצוב ו/או לשינוי התוכן ולעריכתו ותיקונו ע”י מפעילי האתר ו/או לגבי תגובות ודרוגים של משתמשים אחרים בדף הנכס והינו מצהיר בזאת שאישר כל שימוש במידע אשר הוכנס או הובא על ידו ולא תהיה לו כל טענה להפרת זכויות יוצרים.
  3. בעת רישום לאתר ובהעלת סקירה תידרש למסור כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ופרטים אישיים על מנת לאשר את הפרסום שלך ולשמור איתך על קשר. יש לציין שאת פרטי הקשר אין לרשום בפרטי הסקירה אלא באיזור האישי.
  4.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות/לערוך/להסיר כל פרסום באתר. אופן הצגת המידע באתר ותוכנו יקבעו על פי שיקוליה הבלעדיים. לא תידרש קבלת אישור נוסף מצד משתמשים אשר העלו מידע לאתר מלבד ההצהרה של קריאת התקנון מעצם השימוש באתר.
  5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר נוסח של פרסום שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר ו/או שאסור לפרסום/למכירה על פי חוקי מדינת ישראל. במידה ותמצא כי פרסום זה מפורסם ו/או מוצג שלא כדין ו/או בניגוד לאמור בתקנון השימוש ו/או לתנאי הזמנה, ככל וקיימת כזו, ו/או מפר זכויות של צד שלישי כלשהו ו/או לפי טענת צד שלישי כלשהו, כי הפרסום הנ”ל מפר את זכויותיו ו/או מפר דין אחר. 
  6. מבלי לפגוע בכלליות האמור בקשה לשינוי דף סקירה יישקל בהתאם לבקשות פרטניות ע”י פנייה למפעילי האתר באמצעות השארת פניה בדף צור קשר באתר. על מגיש הבקשה לפרט את סיבות הבקשה, כאשר הסיבות שישקלו הינם אי רלוונטיות של הסקירה או ביצוע של עבירה המהווה פגיעה בחוק בישראל.
  7. מובהר כי כלל השירותים השונים באתר מוצעים לגולשי האתר בהתאם לתנאים הקבועים על ידי החברה והגישה והשימוש בהם מותנים בעמידה בתנאי הסף אשר ייקבעו על ידי החברה. החברה שומרת את הזכות שלא לאשר את השימוש בשירותים המוצעים על ידה עקב אי עמידה בתנאים אלו, וזאת על פי שיקול דעתה המוחלט.
  8. פורום ודירוגים וסקירות:
   1. האתר מאפשר לגולשים להשתתף בפורום ולהגיב ולדרג סקירות באתר, לעיין בהודעות המופיעות בו, ולכתוב הודעות ותגובות (להלן “תגובות ודירוגים”).
   2. על המשתמש לדעת כי החברה איננה אחראית לתוכן המפורסם בתגובות ודירוגים, והוא עשוי להכיל שגיאות, ואי דיוקים, ואין להניח שהמידע בו נכון, אמיתי או מדויק. המשתמש מצהיר כי לא תיהיה לו כל טענה לאחריותה של החברה על השימוש שעושה המשתמש בתוכן המפורסם בתגובות ודירוגים.
   3. המפרסם הודעה בתגובות ודירוגים מתחייב שלא ישלח הודעה בעלת תוכן לא חוקי ובפרט שלא ישלח הודעה שיש בה לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או הטעייה ו/או התחזות ו/או קידום מטרה בלתי חוקית ו/או פגיעה בזכויות יוצרים. כמו כן על המודעה לשמור על כבודם של המשתמשים ועל תרבות הדיון בתגובות ודירוגים.
   4. המשתמש השולח הודעה בתגובות ודירוגים מתחייב לפצות את החברה בגין כל הוצאה ונזק שיהיו לה עקב פרסום הודעה בפורום תוך הפרתם של תנאי השימוש מצידו. החברה תיהיה רשאית להעביר את פרטיו של משתמש שהפר את תנאי השימוש לכל גורם או רשות.
   5. המשתמש המפרסם הודעה בתגובות ודירוגים מצהיר בזאת כי הוא מעביר לחברה את זכויות הקניין הרוחני בהודעה ובפרט לחברה שמורה הזכות לערוך, להעתיק או למחוק את המודעה.
   1. הרשמה לאתר ושימוש באיזור האישי:
    1. במסגרת רישום לאתר ייפתח למשתמש איזור אישי בו ירוכזו פרטים בנוגע למשתמש שהקים ובנוגע לשירותים כגון: שמירת חיפושים, העדפות, נכסים וסקירות שהועלו ועוד. 
    2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות לערוך/להוסיף ו/או לגרוע חלק או את כל השירותים המוצעים במסגרת האיזור האישי ואף למחוק ו/או לשנות את האיזור האישי של כל אחד מהמשתמשים.
 • תנאים והבהרות לגבי התאמת השקעה – למשקיע:
   1. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה בשירות ההכוונה של מומחי החברה, בין אם בטלפון, צ’ט אינטרנטי, או דרך אחרת, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון ובפרט את הסעיף הנ”ל.
   2. שימוש בשירות ההתאמה, מהווה את הסכמה של הפונה לשירות ההתאמה, לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בשירות.
   3. אין ההתאמה באה להחליף ייעוץ מקצועי ומלא אשר מתחשב בכל הגורמים האישיים העומדים בפני משקיע כאשר הוא עומד לבצע רכישה של נכס ו/או לבצע עסקת מקרקעין בכלל, ובפרט במצבו הפיננסי המלא של המשקיע.
   4. מובהר ללקוח כי אין במידע וב”אחוז ההתאמה” אשר מספקת החברה כדי להוות המלצה לקנייה ו/או להתקשרות בעסקה וכן הבטחה לתוצאה כלכלית מסוימת או להצלחתה של עסקה כלשהי ו/או לעצם התקשרותו בעסקה כלשהי וכי הוא מודע לכל הסיכויים והסיכונים הכרוכים בהתקשרות בעסקת מקרקעין וככל ויתקשר בעסקה כאמור הוא נושא באחריות לביצוע כל הבדיקות המשפטיות והכלכליות הרלוונטיות החלות בקשר עם רוכש בעסקת מקרקעין ובקשר עם הנכס נשוא העסקה. 
   5. החברה מצהירה שכל המידע אותו היא מעבירה בין אם בכתב או בהכוונה בעל פה, תואם את המידע שנמצא ברשותה בתקופת מסירתו. 
   6. החברה אינה קשורה במכירת השקעות נדל”ן על כל סוגיהן ואינה אחראית על כל פגם או נזק שייגרמו למשקיע הפוטנציאלי בהתקשרות שלו בעסקת מקרקעין עם יזם, בעלים פרטי או כל גורם אחר.
   7. כמו כן, החברה אינה אחראית לכל נזק לכאורה או למעשה, שייגרם למי מהאנשים המשתמשים בשירותי ההכוונה ו/או נעזר בחומר המופיע או נמסר באמצעי התקשורת של החברה ו/או האתר, לכל מטרה שהיא לרבות התקשרות בעסקת מקרקעין, כאמור בסעיף לעיל. 
    1. הגדרת השירות “הכוונה ללא עלות” ותנאיו:
    2. במסגרת פעילות האתר, מפעילה החברה שירות הכוונה ראשוני עבור משקיעים פוטנציאליים, במסגרת תהליך איתור השקעת נדל”ן (להלן ההכוונה). 
    3. השירות ניתן באמצעי התקשרות שונים-  טלפוני, שיחת וידאו באינטרנט, צ’אט או אמצעים אחרים. 
    4. השירות ניתן ללא כל תשלום או התחייבות מצד הפונה ולא מותנה במסירת פרטים של כרטיס אשראי או של כל אמצעי תשלום אחר. 
    5. במסגרת השירות, ידבר הפונה טלפונית (להלן הפונה) עם אחד מנציגי החברה (להלן המכווין). טרם השיחה יתבקש הפונה למלא שאלון קצר הכולל מספר שאלות כגון: סוג ההשקעה המועדף, גובה ההון העצמי, נכסי נדל”ן בבעלות ועוד. לאחר מכן, במהלך השיחה המכווין יברר פרטים חיוניים לגבי זהות הפונה, תקציב הרכישה שלו, צרכיו והעדפותיו האישיות. המכווין יסקור באופן כללי מספר סוגי השקעות נדל”ן וייתן לפונה מידע כללי מבלי להיכנס לעומק פרטי עסקאות או פרויקטים ספציפיים. 
    6. השירות ניתן חינם, על ידי מומחי החברה בשעות עבודה המקובלות. החברה מתנצלת מראש, על כך שלא תוכל לחזור לכל הפונים המבקשים הכוונה לפני ביצוע השקעות נדל”ן.
    7. חזרה לפונים לשירות הכוונה, תעשה לפי שיקולה הבלעדי של החברה, ואין החברה מתחייבת לתת הכוונה לכל הפונים לקבלת השירות.
    8. פניה לשירות ההכוונה מהווה הסכמה של הפונה לקבל שירותים כמפורט בתקציר הנ”ל:
    9. על מנת לקבל את שירות ההכוונה, יש למסור פרטים בסיסיים, של שם משפחה, שם פרטי, כתובת מגורים, דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר מכשיר נייד ופרטים נוספים ככל שיידרשו.  הפרטים עשויים להישלח לחברה יזמית או בעל נכס כזה או אחר לשם יצירת קשר בינו לבין הפונה במידה ותאשר זאת בעת מילוי הפרטים.
    10. החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשלוח למשתמש, בסיום כל שיחת הכוונה, כשירות נוסף, דף סיכום הכוונה, ו/או משוב בו יתבקש הפונה לשירות ההכוונה לחוות דעתו, בין היתר, על הליך ההכוונה, ושביעות רצונו מהשירות.
    11. פניה לשירות ההכוונה מהווה הסכמה מצד הפונה לקבל הצעות מסחריות רלוונטיות נשוא ההכוונה.
    12. מובהר בזאת, כי החברה, עשויה להקליט חלק משיחות ההכוונה או כולן ורשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא לשקלל ו/או לא להציג כלל, כל הקלטה או משוב או כל חלק ממנו, והכל מבלי שתהא מחוייבת ליידע את הפונה אשר מילא משוב בדבר.
    13. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי אין לראות בהצגת נתוני המשוב, או סיכום פגישת ההכוונה, או עצם ההכוונה עצמה, לכשעצמם או בעיבוד הנתונים המועלים בהם והצגתם משום חוות דעת ו/או המלצה ו/או הבעת דעה ו/או עידוד מטעם החברה, ביחס לספקים ו/או למוצרים ו/או לשירותים אשר בקשר עימם הוצגו נתוני המשוב, ואין להסתמך על נתונים אלה לבדם לצורך בחינת כדאיות העסקה. יובהר, כי המשובים המפורסמים באתר מהווים לכל היותר אמצעי אחד מיני רבים בהם יכול המשתמש לעשות שימוש על מנת לבחון את כדאיות העסקה אותה בכוונתו לבצע.
    14. החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו”ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו,בכל מקרה יש לקרוא את מסמך “מדיניות פרטיות באתר” להשלמה והרחבה בנוגע לשימושים האפשריים במידע. 
 • הבהרה בנוגע להצעת שירותים:
   1. מבלי לגרוע מהאמור, ככל שהחברה תציע שירותים באמצעות האתר – יוצגו התנאים המסחריים והמשפטיים של שירותים אלו באופן מרוכז בהסכם השירות. ההסכם יוצג ללקוח בתהליך הזמנת השירות והלקוח יידרש לאשר אותו כתנאי לקבלת השירות (באמצעות לחיצה על אפשרות “אני מסכים”, בחתימה דיגיטלית או בחתימה על המסמך עצמו, אשר כל אחד מאלו ייחשבו כחתימה על ההסכם – לכל דבר ועניין).
   2. תנאי ההסכם – והם בלבד, ייחשבו כתנאי השירות המוצע והם יגברו על כל סתירה בינם לבין מסמך או תוכן אחר, מכל מין וסוג. התכנים שבאתר אינם באים להוסיף, להבהיר, להרחיב או לפרש את תנאי הסכם השירות בכל דבר ועניין. 
   3. לאור האמור לעיל, ולמען הסר כל ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל הבטחה, התחייבות או מצג שנמסרו ללקוח, בין אם בעל פה ובין אם בכתב – לרבות באמצעות אתר אינטרנט זה, ביחס לשירות – זולת אם נכתבו במפורש בהסכם השירות האמור.
 • זכויות יוצרים וקניין רוחני:
   1. כל הזכויות באתר שמורות לחברה. החברה הינה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובסימני המסחר הקשורים אליה, באופן בלעדי. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, הפרסומים,הסקירות, מודעות המפורסמות באתר וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא. 
   2. כל זכויות הקניין הרוחני של המידע שבאתר, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור – המאמרים, הכתבות, חוות הדעת, המדריכים, התמונות, ההמלצות, העצות, הרעיונות והתכנים (להלן: “המידע”), או כל חלק מהם, הינן בבעלות הבלעדית של החברה. המידע שבאתר מוצג לנוחות לקוחות החברה ו/או לשם גיוס לקוחות. 
   3. אין לעשות במידע כל שימוש מסחרי מכל מין וסוג, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור – להעתיק, למכור, להציג, לפרסם, להפיץ, לספק, לשכפל, להעביר לצדדים שלישיים, לרבות כל פרסום המופיע באתר בין בלוח המכירות של האתר ובין בכל מקום אחר באתר את כולו או חלקו, ללא קבלת אישור החברה לכך מראש ובכתב. 
   4. מובהר בזאת, כי עם קבלת תנאי שימוש אלו כל משתמש המפרסם מודעה באתר מעביר לחברה את כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם פרסום כאמור, לרבות בתוכן הפרסום ובתמונות הכלולות בו, לרבות זכויות יוצרים וזכויות התביעה בגין כל הפרה של זכויות כאמור. 
   5. מובהר בזאת כי כל תמונה המועלית לאתר על ידי הלקוח/המפרסם ולא על ידי האתר עצמו הינה באחריות המפרסם בלבד. 
   6. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא הנוגע לקניין רוחני או אחר שהופר כתוצאה מפרסום לא מורשה של תמונה/ציור או כל אובייקט אחר המשמש נושא לזכות יוצרים או זכות קניין אחרת. החברה שומרת לעצמה הזכות להסיר כל פרסום מפר כאמור ככל שהובא לידיעתה דבר ההפרה. 
   7. הנך מתחייב שלא להכניס לפרסום לינק/קישור לאתר אינטרנט אחר או כתובת אינטרנט בין בכתב ובין בתוך תמונה. אזכור של מספר טלפון יעשה אך ורק בתוך שדות יצירת הקשר ולא בטקסט חופשי. 
   8. הינך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה במודעות ככל משתמש סביר) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות (ובכלל זאת רובוטים, spiders, scrapers וכיו”ב). כל שימוש אחר, לרבות פניה למפרסם המודעה שלא על מנת להתעניין ברכישת/שכירת הנכס/המוצר/השירות שפורסם, יהווה משום שימוש בניגוד לתנאי תקנון השימוש, על כל המשתמע מכך, והחברה שומרת לעצמה הזכות לתבוע בגינו פיצוי מתאים. 
   9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל הנך מצהיר ומתחייב שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעדכן ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם ברבים כל תוכן המצוי באתר,שלא לבצע כל פעולה אשר תייצר ו/או אשר עלולה לייצר עומס על מערכות ושרתי האתר,שלא לעקוף או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעילויות האסורות תחת תקנון השימוש.
   10. מובהר, כי הקנס להפרת הוראות סעיף זה יהיה 100,000 ₪ לכל הפרה – ללא צורך בהוכחת נזק. 
 • הפעלתו השוטפת של האתר:
  1. החברה אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך כראות עיניה שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל/להוסיף/לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת. 
  2. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך. 
  3. החברה מצדה עושה ותמשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו.
 • שונות:
  1. החברה תהא רשאית לשנות את הכתוב בתנאי שימוש אלה, בכל עת ולפי שיקול דעתה. שינוי כאמור ייכנס לתוקף עם פרסום תנאי השימוש המעודכנים באתר ו/או כפי שתקבע החברה.
  2. במקרים בהם מצאת, כי פרסום כלשהו אשר הועלה על ידי צד שלישי כלשהו פוגע ו/או מפר את זכויות הקניין הרוחני שלך, באפשרותך לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של החברה בטלפון 03-770-3993, במסגרת שעות הפעילות של החברה, או בכתב באמצעות “צור קשר” באתר, ולדווח אודות הפרה זו. 
  3. החברה מתחייבת לבחון פניה זו, בין היתר אל מול מפרסם המודעה, ובמידת הצורך להסירה מהאתר.
  4. פרטי החברה, לצרכי יצירת קשר, הינם כפי שמפורסם באתר האינטרנט.
  5. לבית המשפט בתל-אביב יפו תהיה סמכות השיפוט בקשר עם תנאי השימוש שבמסמך זה וכל הנובע מהם. על ההתקשרות שבמסגרת תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם בלבד.